Privacyverklaring& Wet AVG

Privacyverklaring / Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
Als ik, Linda van Huffelen, als kunstenaar met persoonsgegevens aan de slag ga zal ik de huidige privacy wetgeving in acht nemen. De persoonsgegevens waar ik nu over beschik, maak ik door middel van deze privacyverklaring inzichtelijk. Daarnaast verduidelijk ik wat ik met de persoonsgegevens doe.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk zijn: naam, emailadres, telefoonnummer. Door deze gegevens met elkaar te controleren kunnen we identificeren en kunnen we fraude voorkomen.

Verwerkingsdoelen
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u. Ik communiceer met u over kunstnieuws, exposities en ander nieuws wat voor u van belang kan zijn. Dit doe ik door middel van nieuwsbrieven per e-mail.

Bewaartermijn
Ik ben niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen communiceren zal ik de persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door mij te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd.

Delen met derden
Ik verstrek uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Met de organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging
Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij mij. Het is niet toegestaan om gegevens van iemand anders in te zien. U kunt dit verzoek richten aan Linda van Huffelen. De contactgegevens zijn: glasuniek@gmail.com.

Cookies
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Cookies slaan namelijk uw voorkeursinstellingen op. Door middel van het instellen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor de cookies. Op deze wijze worden de cookies niet opgeslagen. U kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is opgeslagen op uw computer via de instellingen van uw browser verwijderen.

Register van verwerkingsactiviteiten

Ik houd een register bij van al mijn verwerkingsactiviteiten.

Gegevensbescherming
Ik heb er alles aan gedaan om alle persoonsgegevens die ik verwerk zo optimaal mogelijk te beschermen. Niemand anders dan ik heeft inzage in die gegevens.

Afsluitend
Ik vertrouw u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet deze aan mij te stellen.

Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.


©2018 Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK). www.boknet.nl